เทศบาลเมืองสะเดา องค์กรแห่งการเรียนรู้
นายสุเมธ
ศศิธร
นายกเทศมนตรีเมืองสะเดา
จากใจนายก...
กระผมยินดีรับใช้พี่น้องประชาชนทุกท่าน กระผมจะดำเนินนโยบายทั้ง 9 ด้านเพื่อความสุขและประโยชน์สูงสุดเพื่อพี่น้องประชาชนทุกท่าน
วารสารบ้านสะเดา
วารสารบ้านสะเดา ปีที่ 11 ฉบับที่ 33 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2561
Click download
ปฏิทินกิจกรรมเทศบาล
คณะทำงานเพื่อพัฒนา เมืองสะเดา
 • นายสุเมธ ศศิธร
  นายกเทศมนตรีเมืองสะเดา
 • นายสถิตย์ โชติรุ่งโรจน์
  รองนายกเทศมนตรีเมืองสะเดา
 • นายยุทธนา หมานเส็น
  รองนายกเทศมนตรีเมืองสะเดา
 • นายสุเมธ ณ สงขลา
  รองนายกเทศมนตรีเมืองสะเดา
 • นายบัณฑิต ไชยสุวรรณ์
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
 • นายชูศักดิ์ สังวรณ์
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 • นายจุมพล แซ่อึ่ง
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
บริการประชาชน